Văn phòng khoa

Trợ lý khoa là cầu nối giữa nhà trường, khoa với sinh viên;

Trợ lý khoa có nhiệm vụ tham mưu, giúp ban chủ nhiệm khoa thực hiện các chức năng và nhiệm vụ theo quyết định số 31/QĐ-ĐHXD

Danh sách trợ lý khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

TT

Ảnh

Họ và tên

Email
Điện thoại

1

Mai Thị Xuân Hương

huongmtx@nuce.edu.vn

2

Mai Ánh Quyên

quyenma@nuce.edu.vn

3

Nguyễn Thị Kim Ngọc

ngocntk@nuce.edu.vn