Sứ mệnh

Sứ mệnh của khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp - Trường Đại học Xây dựng là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực kỹ thuật xây dựng theo định hướng phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.