Lãnh đạo khoa

BAN CHỦ NHIỆM KHOA NHIỆM KỲ 2019  2024

STT ẢNH HỌ VÀ TÊN EMAIL/SỐ ĐIỆN THOẠI
1

PGS.TS Phạm Thanh Tùng

TRƯỞNG KHOA

Email: tungpt@nuce.edu.vn

ĐT: 0962222355
2

GS.TS Trần Minh Tú

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Email: tutm@nuce.edu.vn

ĐT: 0912101173
3

PGS.TS Nguyễn Mạnh Tuấn

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Email: tuannm1@nuce.edu.vn

ĐT: 0916096366