Kỹ thuật xây dựng tiếp cận CDIO - Công nghệ kỹ thuật xây dựng

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC THEO TIẾP CẬN CDIO K64

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành:

Mã chuyên ngành:

Loại hình đào tạo:

Tổng số tín chỉ:

Số năm đào tạo:

Trình độ đào tạo:

Cấp bằng:

Kỹ thuật xây dựng (Civil Engineering)

Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Construction Engineering Technology)

7580201_04

Chính quy tập trung

155 TC

4.5 đến 5 năm

Đại học

Kỹ sư

1. Mục tiêu đào tạo

1.1 Mục tiêu tổng quát

- Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực xây dựng đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

- Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng đào tạo kỹ sư có kiến thức cơ sở và chuyên sâu vững vàng, có kỹ năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu và sáng tạo cần thiết để giải quyết những vấn đề liên quan đến hình thành ý tưởng, thiết kế biện pháp thi côngtriển khai hoạt động thi công và vận hành công trình dân dụng. Chương trình đào tạo cũng chuẩn bị cho sinh viên làm việc trong các lĩnh vực yêu cầu kiến thức nâng cao về công nghệ kỹ thuật xây dựng, hoặc chuẩn bị học tập sau đại học.

1.2 Mục tiêu cụ thể

Sinh viên tốt nghiệp từ chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng có thể:

- Ứng dụng các kiến thức toán học, khoa học cơ bản, các nguyên lý kỹ thuật cơ bản, các giải pháp công nghệ đương thời để hình thành ý tưởng, thiết kế biện pháp thi công, triển khai hoạt động thi công và vận hành công trình dân dụng.

- Có kỹ năng cá nhân, nghề nghiệp, giao tiếp, làm việc nhóm, trình độ ngoại ngữ, đảm bảo làm việc hiệu quả trong bối cảnh xã hội năng động, môi trường làm việc liên ngành, đa văn hóa, đa quốc gia.

- Có hiểu biết về kinh tế, chính trị, xã hội và pháp luật phù hợp, có khả năng và mong muốn cam kết thực hiện đạo đức nghề nghiệp, học tập suốt đời để đóng góp hữu hiệu vào sự phát triển bền vững của xã hội và cộng đồng.

- Có thể phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật xây dựng và các lĩnh vực chuyên môn có liên quan: đăng bạ và đáp ứng được các chứng nhận chuyên môn, chứng chỉ hành nghề trong nước và quốc tế; hoặc đăng ký và hoàn thành các chương trình đào tạo sau đại học.

2. Cấu trúc Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng gồm các khối kiến thức như sau:

STT

Khối kiến thức

Nội dung kiến thức

Ghi chú

1

Khối kiến thức giáo dục đại cương

Kiến thức khoa học cơ bản: Cung cấp nền tảng về toán học cao cấp, vật lý, hóa học tiếp nối từ những kiến thức phổ thông để sinh viên học tập các môn kỹ thuật.

Kiến thức văn hóa, xã hội, chính trị: Gồm các học phần về triết học và lý luận chính trị, cung cấp cho sinh viên cơ sở lý luận vững vàng, hiểu biết cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn.

Kiến thức kỹ năng: Các kỹ năng về ngoại ngữ, tin học; kỹ năng giao tiếp, viết kỹ thuật; tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, kỹ năng quản lý thời gian, giải quyết vấn đề.

 

2

Khối kiến thức cơ sở ngành

- Kiến thức nhập môn về kỹ thuật xây dựng;

- Kiến thức về cơ học kỹ thuật, thủy lực;

- Kiến thức nhập môn về kinh tế và kinh tế xây dựng.

 

3

Khối kiến thức ngành

- Thiết kế và thi công kết cấu công trình từ nền móng đến kết cấu phần thân, bao gồm cả các kết cấu tạm thời trong quá trình thi công;

- Quản lý tài nguyên, thời gian, tiến độ, chất lượng và an toàn trong thi công công trình.

 

4

Kỹ năng nghề nghiệp chuyên sâu

- Kiến thức tự chọn chuyên sâu về công nghệ thi công công trình kèm theo đồ án;

- Kiến thức tự chọn chuyên sâu về thực hành nghề nghiệp trong công nghệ kỹ thuật xây dựng.