Kỹ thuật xây dựng tiếp cận CDIO - Kết cấu công trình

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC THEO TIẾP CẬN CDIO K64

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành:

Mã chuyên ngành:

Loại hình đào tạo:

Tổng số tín chỉ:

Số năm đào tạo:

Trình độ đào tạo:

Cấp bằng:

Kỹ thuật xây dựng (Civil Engineering)

Kết cấu công trình (Structural Engineering)

7580201_04

Chính quy tập trung

155 TC

4,5 đến 5 năm

Đại học

Kỹ sư

1. Mục tiêu đào tạo

1.1 Mục tiêu tổng quát

- Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực Kết cấu công trình đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

- Ngành Kết cấu công trình đào tạo về hệ thống kết cấu công trình xây dựng. Chương trình đào tạo cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ sở và chuyên môn, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và năng lực nghiên cứu, sáng tạo cần thiết để giải quyết những vấn đề liên quan đến hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, kiểm tra và đánh giá các giải pháp Kết cấu công trình và bảo trì, bảo dưỡng hệ thống kết cấu công trình, vận hành các hệ thống kỹ thuật có liên quan trong công trình xây dựng. Chương trình đào tạo cũng chuẩn bị cho sinh viên làm việc trong các lĩnh vực yêu cầu kiến thức nâng cao về Kết cấu công trình, hoặc chuẩn bị cho nghiên cứu sau đại học.

1.2 Mục tiêu cụ thể

Sinh viên tốt nghiệp từ ngành đào tạo Kết cấu công trình xây dựng có thể:

Có kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên, đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên ngành và khả năng học tập ở trình độ cao hơn. Có các kiến thức cơ sở về ngành kết cấu công trìnhxây dựng: các nguyên lý cơ bản về cơ học, kiến trúc, vật liệu, hệ thống kỹ thuật công trình và công nghệ kỹ thuật xây dựng; các nguyên lý chuyên sâu về kết cấu công trình xây dựng. Từ đó, có đủ năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai  kết cấu công trình xây dựng.
Có kỹ năng cá nhân, nghề nghiệp, giao tiếp, làm việc nhóm, đảm bảo làm việc hiệu quả trong bối cảnh xã hội năng động, môi trường làm việc liên ngành, đa văn hóa, đa quốc gia.
Có hiểu biết về kinh tế, xã hội và pháp luật phù hợp với chuyên ngành được đào tạo,có khả năng và mong muốn cam kết thực hiện đạo đức nghề nghiệp, học tập suốt đời để đóng góp hữu hiệu vào sự phát triển bền vững của xã hội và cộng đồng.
Có thể tiếp tục phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực kết cầu công trình; theo đuổi, đăng kývà đáp ứng được các chứng nhận chuyên môn và chứng chỉ hành nghề trong nước và quốc tế; hoặc đăng ký và hoàn thành các chương trình đào tạo sau đại học theo đúng chuyên ngành.
2. Cấu trúc chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo chuyên nhành Kết cấu công trình gồm các khối kiến thức như sau:

STT

Khối kiến thức

Nội dung kiến thức

Ghi chú

1

Khối kiến thức giáo dục đại cương

Kiến thức khoa học cơ bản:Cung cấp nền tảng về toán học cao cấp, vật lý, hóa học tiếp nối từ những kiến thức phổ thông để sinh viên học tập các môn kỹ thuật.

Kiến thức văn hóa, xã hội, chính trị: Gồm các học phần về triết học và lý luận chính trị, cung cấp cho sinh viên cơ sở lý luận vững vàng, hiểu biết cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn.

Kiến thức kỹ năng: Các kỹ năng về ngoại ngữ, tin học; kỹ năng giao tiếp, viết kỹ thuật; tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, kỹ năng quản lý thời gian, giải quyết vấn đề.

 

2

Khối kiến thức cơ sở ngành

Kiến thức nhập môn về kỹ thuật xây dựng;

Kiến thức về cơ học kỹ thuật, thủy lực;

Kiến thức nhập môn về kinh tế và kinh tế xây dựng.

 

3

Khối kiến thức ngành

Thiết kế kết cấu công trình từ nền móng đến kết cấu phần thân, bao gồm cả các cấu kiện cơ bản bê tông cốt thép, kết cấu thép, và các hệ kết cấu thời thượng khác (bê tông ứng lực trước, thép-bê tông liên hợp);

Thi công và tổ chức thi công công trình.

 

4

Kỹ năng nghề nghiệp chuyên sâu

Kiến thức tự chọn chuyên sâu về thiết kế kết cấu công trình kèm theo đồ án;

Kiến thức tự chọn chuyên sâu về thực hành nghề nghiệp trong kết cấu công trình.