THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TRƯỚC KHI TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 12/2022

Thực hiện theo Quyết định số 1442/QĐ-ĐHXDHN-KTĐB ngày 13/12/2022 về việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về chất lượng đào tạo trước khi tốt nghiệp đợt tháng 12/2022.  Khoa gửi kế hoạch, thông báo và hướng dẫn sinh viên thuộc đối tượng khảo sát thực hiện theo kế hoạch.