Sơ đồ tổ chức

Hiện nay, khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp có 125 cán bộ giảng dạy với 7 bộ môn chuyên ngành. Trong đó có : 4 Nhà giáo ưu tú, 9 Giáo sư - Tiến sỹ,  27 Phó giáo sư - Tiến sỹ, 50 Tiến sỹ với cơ cấu tổ chức như minh họa.