QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021 - 2022, HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 - 2023

Quyết định về việc miễn, giảm học phí đối với sinh viên hệ chính quy học kỳ 2 năm học 2021 - 2022, học kỳ 1 năm học 2022 - 2023.