Hoạt động liên kết đào tạo với khối Pháp ngữ và những thành tựu đã đạt được

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO VỚI CÁC ĐỐI TÁC PHÁP NGỮ  CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

STT Đối tác nước ngoài Nước Văn bằng

Mô hình liên kết

đào tạo

Thành tựu
1 Tổ chức Đại học Pháp ngữ - Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) Trên toàn thế giới Chứng chỉ quốc tế của AUF Hỗ trợ, củng cố và phát triển đào tạo và tài trợ các hoạt động của Chuyên ngành Pháp ngữ XF

- Tài trợ hơn 50 suất học bổng thực tập, du học tại Pháp và các nước Pháp ngữ cho giảng viên và sinh viên XF.

- Tài trợ các chuyến công tác của chuyên gia Pháp đến tham gia Hội đồng tốt nghiệp và giảng chuyên đề

- Tài trợ một phần chi phí giảng dạy tiếng Pháp và chuyên ngành bằng tiếng Pháp và các hoạt động hội thảo, hội nghị khoa học.

2 Trường Đại  học Giao thông công chính Nhà nước, Lyon, Pháp – École Nationale de Travaux Publics de l’Etat de Lyon (ENTPE) Pháp

- Kỹ sư của trường ĐHXD + Kỹ sư của trường ENTPE (Pháp) + Thạc sĩ của trường ENTPE (Pháp)

- Thạc sĩ của ENTPE

- 4 năm học tại lớp Pháp ngữ XF, Khoa Xây dựng DD&CN, Trường ĐHXD + 2 năm tại trường ENTPE (Pháp)

- 5 năm học tại lớp Pháp ngữ XF + 10 tháng học Thạc sĩ tại ENTPE

- Hơn 30 sinh viên (đại đa số đạt học bổng du học toàn phần Eiffel, học bổng vùng Rhône Alpes) đã được tiếp nhận đi học theo chương trình song bằng, Thạc sĩ, Tiến sĩ.

- Nhiều chuyên gia đến tham gia Hội đồng tốt nghiệp Pháp ngữ và giảng chuyên đề cho sinh viên XF.

3 Hệ thống Giáo dục Đại học và nghiên cứu đổi mới Kỹ thuật và công nghệ kỹ thuật số - Institut Mines-Télécom (IMT) Pháp Kỹ sư của trường ĐHXD + Kỹ sư của IMT (Pháp) 4 năm học tại lớp Pháp ngữ XF, Khoa Xây dựng DD&CN, Trường ĐHXD + 2 năm học tại IMT (Pháp) được miễn học phí

- Hơn 20 sinh viên đã được tiếp nhận theo học chương trình song bằng với hơn một nửa trong số đó đạt học bổng toàn phần.

- Nhiều chuyên gia đến tham gia Hội thảo và Hội đồng tốt nghiệp Pháp ngữ.

4 Trường Đại  học Giao thông công chính Paris – École Supérieure de Travaux Publics de Paris Pháp Kỹ sư của trường ĐHXD + Kỹ sư của trường ESTP-Paris (Pháp) 4 năm học tại lớp Pháp ngữ XF, Khoa Xây dựng DD&CN, Trường ĐHXD + 2 năm học tại ESTP-Paris (Pháp) được miễn học phí

- Hơn 20 sinh viên đã được tiếp nhận theo học chương trình song bằng với hơn một nửa trong số đó đạt học bổng toàn phần.

- Nhiều chuyên gia đến tham gia Hội thảo và Hội đồng tốt nghiệp Pháp ngữ.

5 École des Ponts ParisTech Pháp

Thạc sĩ,

Tiến sĩ

5 năm học tại lớp Pháp ngữ XF, Khoa Xây dựng DD&CN, Trường ĐHXD + 10 tháng học tại Pháp được miễn học phí (đối với chương trình Thạc sĩ) hoặc + 4 năm học tại Pháp (đối với chương trình Tiến sĩ)

- Hơn 30 sinh viên giỏi của XF đã được tiếp nhận học chương trình Thạc sĩ và được nhận học bổng làm Tiến sĩ tại Pháp.

- Trao đổi hợp tác một số đề tài nghiên cứu khoa học.

6 Université Paris - Est Marne – la - Vallée Pháp

Thạc sĩ,

Tiến sĩ

5 năm học tại lớp Pháp ngữ XF, Khoa Xây dựng DD&CN, Trường ĐHXD + 10 tháng học tại Pháp được miễn học phí (đối với chương trình Thạc sĩ) hoặc + 4 năm học tại Pháp (đối với chương trình Tiến sĩ)

Hơn 80 sinh viên XF đã được tiếp nhận theo học chương trình Thạc sĩ và phần lớn trong số đó nhận được học bổng Tiến sĩ.

Hợp tác trao đổi nghiên cứu các đề tài nghiên cứu khoa học

7 Centre de Hautes Études de la Construction (CHEC) Pháp Bằng Kỹ sư chuyên sâu (tương đương trình độ Thạc sĩ) được công nhận bởi Ủy ban văn bằng Kỹ sư Pháp - CTI công nhận 5 năm học tại lớp Pháp ngữ XF, Khoa Xây dựng DD&CN, Trường ĐHXD + 10 tháng học tại Pháp

Hơn 50 sinh viên XF đã được tiếp nhận theo học tại trường CHEC và tất cả đều có được việc làm tốt tại Pháp và các nước Châu Âu.

- Nhiều chuyên gia đến giảng chuyên đề cho sinh viên XF.

8 INSA de Rennes Pháp

Kỹ sư của trường ĐHXD + Kỹ sư của INSA Rennes (Pháp)

- Thạc sĩ của INSA Rennes

4 năm học tại lớp Pháp ngữ XF, Khoa Xây dựng DD&CN, Trường ĐHXD + 2 năm tại trường ENTPE (Pháp)

- 5 năm học tại lớp Pháp ngữ XF + 10 tháng học Thạc sĩ tại ENTPE

- Hơn 10 sinh viên đã được tiếp nhận theo học chương trình song bằng với đa số sinh viên đạt được học bổng du học toàn phần.

- Nhiều sinh viên Pháp đã được tiếp nhận theo chương trình trao đổi sinh viên quốc tế đến tham gia khóa học cùng sinh viên XE, XF của Khoa Xây dựng DD&CN.
9 École Normale Supérieure de Cachan Pháp Thạc sĩ,
Tiến sĩ
5 năm học tại lớp Pháp ngữ XF, Khoa Xây dựng DD&CN, Trường ĐHXD + 10 tháng học tại Pháp (đối với chương trình Thạc sĩ) hoặc + 4 năm học tại Pháp (đối với chương trình Tiến sĩ) 4 sinh viên xuất sắc của khối XF đã được trao học bổng toàn phần học Thạc sĩ.
10 INSA de Lyon Pháp Thạc sĩ,
Tiến sĩ
5 năm học tại lớp Pháp ngữ XF, Khoa Xây dựng DD&CN, Trường ĐHXD + 10 tháng học tại Pháp được miễn học phí (đối với chương trình Thạc sĩ) hoặc + 4 năm học tại Pháp (đối với chương trình Tiến sĩ)

- Hơn 20 sinh viên giỏi của XF đã được tiếp nhận học chương trình Thạc sĩ và được nhận học bổng làm Tiến sĩ tại Pháp.

- Trao đổi hợp tác một số đề tài nghiên cứu khoa học.