Hoạt động hợp tác trong nước

Nhằm xây dựng chương trình đào tạo gắn liền với nhu cầu thực tiễn, đào tạo đáp ứng tốt hơn với nhu cầu của xã hội. Từ nhiều năm nay, Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp đã chú trọng phát triển mô hình đào tạo gắn kết giữa nhà trường với các doanh nghiệp.

Nhiều Biên bản thỏa thuận hợp tác đã được ký kết giữa Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng và các Doanh nghiệp đã và đang đem lại rất nhiều thành công. Hàng trăm sinh viên đã được tiếp nhận thực tập và được tuyển dụng làm việc tại các tập đoàn và công ty lớn trong lĩnh vực xây dựng; nhiều suất học bổng có giá trị đã được trao cho sinh viên của khoa; các buổi hội thảo chuyên đề; các buổi định hướng nghề nghiệp được tổ chức thường niên đã giúp cho sinh viên khoa Xây dựng có những sự lựa chọn sáng suốt khi tiếp cận với thị trường việc làm.

CÁC ĐỐI TÁC TRONG NƯỚC CỦA KHOA XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

STT

Tên đối tác

Nội dung hợp tác

Thành tựu

1

Công ty TNHH Tư vấn
Đại học Xây dựng - CCU

Hợp tác đào tạo, nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm và chuyên môn.

Hỗ trợ sinh viên tiếp cận môi trường việc làm, tiếp nhận sinh viên thực tập tại các xưởng thiết kế của công ty.

Tiếp nhận sinh viên thực tập và làm việc tại các văn phòng thiết kế của công ty.

Hỗ trợ các phương tiện và chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn phục vụ công tác nghiên cứu và giảng dạy của khoa.

Tài trợ các hoạt động nghiên cứu khoa học và ngoại khóa cho giảng viên và sinh viên.

2

Công ty TNHH

Tập đoàn xây dựng DELTA

Hỗ trợ sinh viên tiếp cận môi trường việc làm, tiếp nhận sinh viên thực tập.

Chia sẻ các kinh nghiệm và chuyên môn theo nhu cầu thực tế của hai bên.

Hàng trăm sinh viên của khoa đã được tham quan và tiếp nhận thực tập tại các công trường của DELTA.

Tài trợ các hoạt động phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và giảng dạy của khoa.

3

Công ty CP

Xây dựng Coteccons

Hỗ trợ sinh viên tiếp cận môi trường việc làm, tiếp nhận sinh viên thực tập.

Tài trợ học bổng cho sinh viên.

Hỗ trợ các phương tiện và cơ sở vật chất phục vụ công tác nghiên cứu và giảng dạy; chia sẻ các kinh nghiệm và chuyên môn theo nhu cầu thực tế của hai bên.

Hàng trăm sinh viên của khoa đã được tham quan và tiếp nhận thực tập tại các công trường của Coteccons và được tuyển dụng sau khi tốt nghiệp.

Hàng trăm suất học bổng đã được trao cho sinh viên của khoa Xây dựng.

Hỗ trợ công tác đào tạo của khoa và hỗ trợ tổ chức các buổi Hội thảo chuyên môn, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên.

Tài trợ các hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên và giảng viên.

4

Công ty CP Đầu tư
Xây dựng Newtecons

Hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Cùng nghiên cứu, phát triển và triển khai các công nghệ mới cũng như chia sẻ các kinh nghiệm và chuyên môn.

Hỗ trợ sinh viên thông qua cơ hội thực tập và đào tạo kỹ năng làm việc.

Tiếp nhận sinh viên tham quan, thực tập.

Hỗ trợ tổ chức Hội thảo chuyên môn, các buổi đào tạo kỹ năng làm việc,

Tài trợ học bổng cho sinh viên.

Nhiều sinh viên đã được tuyển dụng sau khi tốt nghiệp.

5

Công ty TNHH

VSL Việt Nam

Hỗ trợ sinh viên tiếp cận môi trường việc làm, tiếp nhận sinh viên thực tập.

Tài trợ học bổng cho sinh viên.

Hỗ trợ các phương tiện và cơ sở vật chất phục vụ công tác nghiên cứu và giảng dạy; chia sẻ các kinh nghiệm và chuyên môn theo nhu cầu thực tế của hai bên.

Tiếp nhận sinh viên tham quan, thực tập và tuyển dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Hỗ trợ công tác đào tạo của khoa và hỗ trợ tổ chức Hội thảo chuyên môn, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên.

Tài trợ học bổng cho sinh viên.

6

Công ty CP Tập đoàn
Xây dựng Hòa Bình

Hỗ trợ sinh viên tiếp cận môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Tài trợ học bổng cho sinh viên nghèo, học giỏi, vượt khó.

Hỗ trợ các phương tiện và cơ sở vật chất phục vụ công tác nghiên cứu khoa học; chia sẻ các kinh nghiệm và chuyên môn theo nhu cầu thực tế.

Hợp tác tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực.

Tiếp nhận sinh viên tham quan, thực tập và tuyển dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Hỗ trợ công tác đào tạo của khoa và hỗ trợ tổ chức Hội thảo chuyên môn, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên.

Tài trợ học bổng cho sinh viên.

7

Công ty CP

Xây dựng Central

Hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Hỗ trợ sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế, triển khai chương trình tham quan, thực tập nghề nghiệp và tuyển dụng nguồn nhân lực.

Tài trợ học bổng cho sinh viên.

Tiếp nhận sinh viên tham quan, thực tập nghề nghiệp và tuyển dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp.

8

Công ty CP Xây dựng
Bảo tàng Hồ Chí Minh

Hỗ trợ sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế, triển khai chương trình tham quan, thực tập nghề nghiệp và tuyển dụng nguồn nhân lực.

Tài trợ học bổng cho sinh viên.

Tiếp nhận sinh viên tham quan, thực tập nghề nghiệp và tuyển dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Trao học bổng cho sinh viên.

9

Công ty CP BM Window

Hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Cùng nghiên cứu, phát triển và triển khai các công nghệ mới cũng như chia sẻ các kinh nghiệm và chuyên môn.

Hỗ trợ sinh viên thông qua cơ hội thực tập và đào tạo kỹ năng làm việc.

Tiếp nhận sinh viên tham quan, thực tập và tuyển dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Hỗ trợ công tác đào tạo của khoa và hỗ trợ tổ chức Hội thảo chuyên môn, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên.

10

Công ty CP Xây dựng
Dân dụng và Thương mại Bắc Việt

Hợp tác đào tạo, tạo cơ hội và điều kiện việc làm cho sinh viên.

Tài trợ học bổng cho sinh viên.

Tiếp nhận sinh viên thực tập và tuyển dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Trao học bổng cho sinh viên.

11

Công ty TNHH

Daewoo E&C Việt Nam

Hợp tác đào tạo, tạo cơ hội và điều kiện việc làm cho sinh viên.

Tài trợ học bổng cho sinh viên.

Tiếp nhận sinh viên thực tập và tuyển dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Trao học bổng cho sinh viên.

12

Công ty CP Xây dựng

và Đầu tư VISICONS

Hỗ trợ sinh viên tiếp cận môi trường việc làm, tiếp nhận sinh viên thực tập.

Tài trợ học bổng cho sinh viên.

Tiếp nhận sinh viên thực tập và tuyển dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Trao học bổng cho sinh viên

Hỗ trợ các  hoạt động của sinh viên và hỗ trợ khoa tổ chức các buổi hội thảo chuyên môn.

13

Công ty CP phát triển

FUJI Bắc Giang

Hỗ trợ sinh viên tiếp cận môi trường việc làm, tiếp nhận sinh viên thực tập.

Tài trợ học bổng cho sinh viên.

Tiếp nhận sinh viên thực tập và tuyển dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Trao học bổng cho sinh viên.

14

Công ty CP NUCEWALL

Hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Cùng nghiên cứu, phát triển và triển khai các công nghệ mới cũng như chia sẻ các kinh nghiệm và chuyên môn.

Hỗ trợ khoa tổ chức các hoạt động và các buổi hội thảo, hội nghị chuyên môn.

Cùng nghiên cứu, phát triển và triển khai các công nghệ mới cũng như chia sẻ các kinh nghiệm và chuyên môn.

Hỗ trợ khoa tổ chức các hoạt động và các buổi hội thảo, hội nghị chuyên môn.

15

Công ty CP Công nghệ và Tư vấn thiết kế Xây dựng RD

Hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Cùng nghiên cứu, phát triển và triển khai các công nghệ mới cũng như chia sẻ các kinh nghiệm và chuyên môn.

Hỗ trợ khoa tổ chức các hoạt động và các buổi hội thảo, hội nghị chuyên môn.

Hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, tổ chức các khóa học ngắn hạn cho sinh viên.

Hỗ trợ khoa tổ chức các hoạt động chuyên môn và ngoại khóa.

16

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Đại học Xây dựng

NUCETECH

Hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Cùng nghiên cứu, phát triển và triển khai các công nghệ mới cũng như chia sẻ các kinh nghiệm và chuyên môn.

Hỗ trợ khoa tổ chức các hoạt động và các buổi hội thảo, hội nghị chuyên môn.

Cùng nghiên cứu, phát triển và triển khai các công nghệ mới cũng như chia sẻ các kinh nghiệm và chuyên môn.

Hỗ trợ khoa tổ chức các hoạt động và các buổi hội thảo, hội nghị chuyên môn.