Danh sách Hội đồng sinh viên bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt 4 Lớp XD, XE, XF năm học 2020 – 2021 theo hình thức online

1. Danh sách Hội đồng sinh viên bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt 4 các Lớp XD, XE, XF năm học 2020 – 2021 theo hình thức online.

Danh sách phân hội đồng 61XD

Danh sách phân hội đồng 61XE

Danh sách phân hội đồng 61XF

2. Link Mã số (Meeting ID) và mật khẩu các phòng học trực tuyến: Xem tại thông báo của phòng Đào tạoĐề nghị sinh viên theo dõi Số thứ tự, Số phòng, ID phòng bảo vệ và thời gian bảo vệ trên danh sách.

- Buổi sáng: Bắt đầu từ 7 giờ 15 phút

- Buổi chiều: Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút

Danh sách file đính kèm:

Danh sách phân hội đồng 61XD_1634104909170.pdf

Danh sách phân hội đồng 61XE_1634104909185.pdf

Danh sách phân Hội đồng 61XF_1634104909201.pdf