Chương trình KH&CN cấp bộ

 

TT

Mã số

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

 

Thời gian

 

thực hiện

1

 

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ và vật liệu tiên tiến trong xây dựng kết cấu hạ tầng thích ứng bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

PGS.TS Lê Việt Dũng

2019-2021

2

CT.2019.03.01

Nghiên cứu đánh giá thực trạng phát triển và mức độ sẵn sàng công nghệ xây dựng kết cấu hạ tầng tại Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

TS. Nguyễn Ngọc Linh

2019-2021

3

CT.2019.03.03

Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ vật liệu tái chế trong chế tạo cấu kiện nhẹ, lắp ghép nhanh theo hướng tự động hóa

ThS. Hàn Ngọc Đức

2019-2021

4

CT.2019.03.04

Nghiên cứu giải pháp ứng dụng vật liệu thông minh, thân thiện môi trường trong kết cấu công trình thích ứng bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

TS. Chu Thanh Bình

2019-2021

5

CT.2019.03.05

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới Nanoindentation trong đánh giá tính chất cơ học vật liệu kết cấu hạ tầng

TS. Phạm Thái Hoàn

2019-2021

6

CT-2020-04

Nghiên cứu phát triển và ứng dụng vật liệu thân thiện môi trường và công nghệ phù hợp trong xây dựng công trình ven biển phục vụ yêu cầu phát triển bền vững

GS.TS. Trần Văn Liên

2019-2021

7

CT-2020-04-XDA-06

Nghiên cứu chế tạo bê tông cấu trúc rỗng  từ vật liễu nhiễm mặn và tro bay ứng dụng trong xây dựng công trình ven biển

PGS.TS Nguyễn Tuấn Trung

2020-2021