Thông báo và Danh sách sinh viên bảo vệ Hội đồng tốt nghiệp đợt 1 năm học 2021-2022

❌Lưu ý: Sinh viên tham gia nhóm Zalo theo từng Hội đồng để theo dõi kế hoạch bảo vệ.  

Hội đồng 1 Hội đồng 6
Hội đồng 2 Hội đồng 7
Hội đồng 3 Hội đồng 8
Hội đồng 4 Hội đồng 9
Hội đồng 5 Hội đồng 10