Thông báo Số: 53/TB-ĐHXDHN về kế hoạch học tập trung tại trường

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội thông báo thời gian sinh viên, học viên trở lại học tập trung tại Trường như sau: